Betöltés…
WAGO Hungária

Jogi információk

Jogi információk

A WAGO célja, hogy minden ügyfél számára a lehető legjobb partner legyen. Számunkra ez azt jelenti, hogy előre és saját kezdeményezésünkre biztosítanunk kell az űrlapokon, e-mail hírleveleken, a hálózati rendszereinken és a WAGO webhelyén, blogján keresztüli kapcsolattartás valamennyi feltételére és kikötésére vonatkozó átfogó, egyértelmű információt.

Adatkezelési és cookie (süti) tájékoztató

Köszönjük érdeklődését weboldalunk iránt. Az Ön személyes adatainak védelme kiemelkedően fontos számunkra. Ezért szeretnénk átfogóan tájékoztatni Önt a webhelyeinken gyűjtött információkról, azok felhasználási céljairól, hogy kik számára tehetjük azokat elérhetővé és Ön milyen jogokkal rendelkezik (Általános adatvédelmi rendelet – GDPR 12. és 13. cikkely)

Az (EU) 2016/679 (GDPR) rendelet 2018. május 25-én lépett életbe, de tájékoztatjuk Önt a korábbi Német szövetségi adatvédelmi törvény (NSZAVT) rendelkezéseiről is, amelyet az azonos című új Szövetségi adatvédelmi törvény 2018. május 25-én felülírt. A régi NSZAVT rendelkezései az 2018. május 24-ig voltak és az új NSZAVT valamint a GDPR rendelkezései 2018. május 25-től érvényesek. Ha személyes adatokat megfelelő eljárással kell kezelni, akkor egy egyszerű zárójelben levő idézettel szeretnénk jelezni, hogy az adatfeldolgozásnál milyen szabványt használunk.

Az adatvédelem célja

Az adatvédelem és az adatvédelmi szabályzatunk alá tartoznak a személyes adatok, amelyek egy azonosított vagy azonosítható természetes személyhez tartozó információk.Továbbá a GDPR úgy határozza meg a „személyes adatokat”, mint bármely olyan információ, mely azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatos; olyan valaki az azonosítható természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható főleg egy olyan azonosítóra hivatkozással, mint név, azonosítószám, helyadatok vagy hálózati azonosító.

Biztonság

A vállalaton belüli adatvédelmet nagyon komolyan vesszük. Szerződésben kötelezzük dolgozóinkat és a szerződtetett feldolgozókat (szolgáltató vállalatok) a titoktartás fenntartására, illetve az informatikai/biztonsági szabályok és az alkalmazandó adatvédelmi rendelkezések betartására.

Szerződéses partnereinkkel együtt az Ön személyes adatait jogosulatlan hozzáférés, elvesztés, felhasználás vagy terjesztés ellen védjük és biztosítjuk, hogy az Ön személyes információi a törvényi követelmények szerinti biztonságos és ellenőrzött környezetben találhatók, amely a jogosulatlan hozzáférést, elvesztést vagy terjesztést megakadályozza.

Vállalatunkban technikai és szervezési intézkedéseket tettünk annak biztosítására, hogy vállalatunk a NSZAVT és a GDPR jogi követelményeit az Ön adatainak károkozás, megsemmisítés, rongálás, manipuláció és jogosulatlan hozzáférés elleni védelme érdekében betartsa.

A szükségtelen mennyiségű adatok elkerülése érdekében az Ön személyes adatait csak a szolgáltatásainkhoz szükséges mértékben dolgozzuk és használjuk fel.

Az adatokat a WAGO Kontakttechnik GmbH (svájci törvény szerint) & Co. KG valamint a szerződtetett feldolgozók gyűjtik.

Cél, jogalap és adatkategóriák

Webhelyünk felkeresésekor általában nem kell személyes adatokat megadni. Azonban technikai szempontból webhelyünk adatainak az Ön számára történő átküldéséhez az Ön rendszere által átküldött IP-cím szükséges. Webhelyünk ingyenesen elérhető területén kívül — például az Ön regisztrációja összefüggésében — az Ön személyes adataira megfelelőképpen szükségünk van annak érdekében, hogy személyre szólóan tudjunk válaszolni Önnek.

I. Adatkezelési tájékoztató

A jelen Adatkezelési és cookie (süti) tájékoztató I. része tartalmazza az érintettnek a WAGO Hungária Kft. (székhely: 2040, Budaörs, Gyár utca 2., adószám: 13633404-2-13) www. controlblog.hu honlapján (honlap), valamint a jelen tájékoztatónk 3. pontjában foglaltak szerinti adatkezelést. A tájékoztatónk II. pontjában pedig a honlapunkon használt cookie-ról (sütiről) informáljuk. Érintett alatt a honlap felhasználóját, mint természetes személyt kell érteni, különösen, aki a honlapon biztosított felületen veszi fel a kapcsolatot vagy jelent be hibát a WAGO Hungária Kft. részére. A WAGO Hungária Kft. kéri az érintetteket, hogy az általa szervezett promóciók (promóciós játékok) tekintetében minden esetben tájékozódjanak a promócióval kapcsolatos eseti adatkezelésekről, tekintettel arra, hogy azokra a jelen tájékoztató nem tér ki. Tájékoztatónk könnyebb megértése érdekében az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelet – a továbbiakban: GDPR – 4. cikkében foglaltak alapján tájékoztatjuk a legfontosabb fogalmakról:

– személyes adat: „Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.” [GDPR 4. cikk 1. pont]

– adatkezelés: “A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.” [GDPR 4. cikk 2. pont]

– adatkezelő: „Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.” [GDPR 4. cikk 7. pont]

– adatfeldolgozó: „az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel” [GDPR 4. cikk 8. pont]

– az érintett hozzájárulása: „az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez” [GDPR 4. cikk 11. pont]

 

1. KI A HONLAP ADATKEZELŐJE, ADATFELDOLGOZÓJA?

Adatkezelő:

Cégnév: WAGO Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: WAGO Hungária Kft.

Székhely: 2040, Budaörs, Gyár utca 2.

Adószám: 13633404-2-13

Vezetve a Pest Megyedi Bíróság Cégbíróság nyilvántartásában.

 

Tájékoztatjuk, hogy Adatkezelőként az alábbi adatfeldolgozókat vesszük igénybe:

Cégnév: Myrtis Creative Kft.

Székhely: 1052, Budapest, Fehérhajó utca 5.

Adószám: 13185963-2-11

 

2. A KEZELT ADATOK, az ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA és az ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Webhelyünk felkeresésekor az Ön számítógépéről az Ön teljes IP-címét megkapjuk. Webhelyünk adatait csak ennek az IP-címnek a segítségével tudjuk továbbítani az Ön számára úgy, hogy a webhelyünk megjeleníti Önnek az NSZAVT 28. § 2. szakasz (1) első mondatát és a GDPR 6. cikkelyének (1) b és f) pontját. A lehívott adatok feldolgozásán kívül a teljes IP-címet csak két napig tároljuk annak érdekében, hogy védelmi intézkedéseket tudjunk tenni az informatikai rendszerünk ellen irányuló támadások kivédésére, például blokkolhatunk bizonyos IP-címeket és büntető feljelentést tehetünk (NSZAVT 28. § (1) első mondata és GDPR 6. cikkelyének (1) f. pontja).

Tároljuk az oldal megtekintésének dátumát és idejét és azt az oldalt, amelyről Ön a mi oldalunkat felkereste. Más személyes adatot nem tárolunk, amíg Ön be nem jelentkezik.

Ha a webhelyünk programozása az Ön böngészőjét arra készteti, hogy harmadik felek szerveréről adatokat töltsön le, mi nem veszünk részt ezekben az adatátvitelekben.

Blog megtekintésekor alkalmazott sütik:

Süti név / helyileg tárolt objektum Leírás Lejárati Dátum Típus Elutasítás
JESSIONID Ez a süti hozzárendel egy anonim azonosítót (munkamenet azonosító) az Ön eszközéhez a megtekintés idejére. Egy munkamenethez tartozóan több lekérdezés futhat csoportosan a kiszolgálón. 1 Év A Meggátolhatja a sütik tárolását az eszközén, ha a böngésző beállításainál beállítja a „A sütik tiltása” funkciót.
wagoSecureGUID Ez a süti egy biztonsági azonosítót tartalmaz, amely megvédi a felhasználó munkamenetét attól, hogy illetéktelen harmadik fél ahhoz hozzáférhessen. Böngésző munkamenet A Meggátolhatja a sütik tárolását az eszközén, ha a böngésző beállításainál beállítja a „A sütik tiltása” funkciót.
cookies-accepted E süti elfogadásával elfogadja a Süti használati útmutatóban foglaltakat és e figyelmeztetés nem jelenik meg többé. 1 Év B Meggátolhatja a sütik tárolását az eszközén, ha a böngésző beállításainál beállítja a „A sütik tiltása” funkciót.
Citrix Systems GmbH
NSC_ Ezt a sütit a “Netscaler Loadbalancer” használja a Citrixtől . Az NSC-süti kiegészül egy titkosított azonosítóval, amelyből kiderül, hogy az melyik kiszolgálóról származik.

Ez a süti optimalizálja, hogy az adatforgalom és a felhasználói adatok mindig a megfelelő szerverről legyenek kiszolgálva, abban az esetben, ha a kiszolgálás több kiszolgálóról történik.

  A Meggátolhatja a sütik tárolását az eszközén, ha a böngésző beállításainál beállítja a „A sütik tiltása” funkciót.
Google Inc.
ipCheck Ez a süti felelős azért, hogy a WAGO saját forgalmát leszűrje a Googel Analytics adatokból. Az IP-cím anonim és ez a bit bekapcsol, ha belső WAGO-s IP-címről érkezik. 30 perc C Meggátolhatja a sütik tárolását az eszközén, ha a böngésző beállításainál beállítja a „A sütik tiltása” funkciót.
__utma Ezt a sütit a Google Analytics állította be, hogy figyelje a weblap tartalmát (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Ez a süti lehetővé teszi, hogy a Google Analytics elválassza a felhasználókat és a munkamenteket. Akkor jön létre, amikor a Google Analytics Javascript Library betöltődik, és minden Google Analytics lekérés után frissül. 2 év B Meggátolhatja a sütik tárolását az eszközén, ha a böngésző beállításainál beállítja a „A sütik tiltása” funkciót.
_utmb Ezt a sütit a Google Analytics hozza létre, hogy analizálja az adatforgalmat a weblap-on.

Az utmb- és az utmc-sütik együttesen rögzítik a megtekintés hosszát, a felhasználók számát és a munkameneteket. A folyamatban az umtb-sütik mentik el a látogatás kezdőpontját.

30 perc B Meggátolhatja a sütik tárolását az eszközén, ha a böngésző beállításainál beállítja a „A sütik tiltása” funkciót.
__utmc Ezt a sütit a Google Analytics hozza létre, hogy analizálja az adatforgalmat a weblap-on.

Az utmb- és az utmc-sütik együttesen rögzítik a megtekintés hosszát, a felhasználók számát és a munkameneteket. A folyamatban az umtc-sütik mentik el a megtekintés végének az időpontját, vagy lejárnak 30 perc után.

1 év B Meggátolhatja a sütik tárolását az eszközén, ha a böngésző beállításainál beállítja a „A sütik tiltása” funkciót.
__utmt Ezt a sütit a Google Analytics hozza létre, hogy analizálja az adatforgalmat a weblap-on. Ez a süti limitálja a lekérések számát (adott időszak alatti megtekintések száma) 10 perc B Meggátolhatja a sütik tárolását az eszközén, ha a böngésző beállításainál beállítja a „A sütik tiltása” funkciót.
__utmv Ezt a sütit a Google Analytics hozza létre, hogy analizálja az adatforgalmat a weblap-on. Ez a süti tartalmazza a felhasználói változókat, hogy azonosítsák a felhasználót a személyre szabott szegmentáció részeként. 2 év B Meggátolhatja a sütik tárolását az eszközén, ha a böngésző beállításainál beállítja a „A sütik tiltása” funkciót.
__utmx Ez a süti a Google Analytics tartalom élménysütije, amelyet a tartalmak ellenőrzésére használ.

Ez a süti információkat tárol arra vonatkozóan, hogy melyik oldalt vagy elemet kérte le a felhasználó.

18 hónap B Meggátolhatja a sütik tárolását az eszközén, ha a böngésző beállításainál beállítja a „A sütik tiltása” funkciót.
__utmxx Ez a süti a Google Analytics tartalom élménysütije, amelyet a tartalmak ellenőrzésére használ.

Ez a süti információkat tárol arra vonatkozóan, hogy melyik oldalt vagy elemet kérte le a felhasználó, amelyről kilépett.

18 hónap B Meggátolhatja a sütik tárolását az eszközén, ha a böngésző beállításainál beállítja a „A sütik tiltása” funkciót.
__utmz Ezt a sütit a Google Analytics hozza létre, hogy analizálja az adatforgalmat a weblap-on. Ez a süti azonosítja, hogy a látogató milyen módon találta meg a weboldalt (pl.: keresőmotor, kulcsszó, link). 6 hónap B Meggátolhatja a sütik tárolását az eszközén, ha a böngésző beállításainál beállítja a „A sütik tiltása” funkciót.
_ga

_gat

_gat_UA

A _ga süti megkülönbözteti a felhasználókat egymástól.

Az _gat süti arra a célra szolgál, hogy korlátozza a google-ön keresztüli lekéréseket.

Az _gat_UA süti szintén tartalmazza a Google Analytics azonosító számát vagy a sütit, amelyre az oldal mutat.

2 év

10 perc

  Meggátolhatja a sütik tárolását az eszközén, ha a böngésző beállításainál beállítja a „A sütik tiltása” funkciót.
_dc_gtm_UA-44259015-5 Erre a sütire hivatkoznak azon weboldalak, melyek a Google Tag Managert használják azzal a céllal, hogy további scripteket és kódokat töltsenek be az oldalra. Ahol használjuk, ott ez egy kötelező süti – enélkül más scriptek nem fognak megfelelően futni. A név vége egy egyedi szám, amely a megfelelő Google Analytics fiókhoz tartozik. 10 perc B Meggátolhatja a sütik tárolását az eszközén, ha a böngésző beállításainál beállítja a „A sütik tiltása” funkciót.
_ga-disable Ha ez a süti be van kapcsolva, akkor a Google Analytics nem gyűjt további honlapfelhasználási adatokat (opt-out süti). Korlátlan B Meggátolhatja a sütik tárolását az eszközén, ha a böngésző beállításainál beállítja a „A sütik tiltása” funkciót.
Crazy Egg Inc.
is_returning Ezt a sütit a Crazy Egg Service hozta létre (Crazy Egg, Inc., 16220 Ridgeview Lane, La Mirada, CA, 90638 USA), mely nyomon követi a felhasználót, amikor az belép vagy visszatér az oldalra. 5 év C Meggátolhatja a sütik tárolását az eszközén, ha a böngésző beállításainál beállítja a „A sütik tiltása” funkciót.
_ceir Ez a süti határozza meg azt, hogy az új felhasználó hogyan lép kapcsolatba a honlapunkkal. A Crazy Egg elemzi a látogató viselkedését és jelenti, hogy egyes oldalakat, oldalrészeket milyen gyakran keresik fel a felhasználók. 3 hónap C Meggátolhatja a sütik tárolását az eszközén, ha a böngésző beállításainál beállítja a „A sütik tiltása” funkciót.
ceg.s Ez a süti határozza meg azt, hogy az új felhasználó hogyan lép kapcsolatba a honlapunkkal. A Crazy Egg elemzi a látogató viselkedését és jelenti, hogy egyes oldalakat, oldalrészeket milyen gyakran keresik fel a felhasználók. 3 hónap C Meggátolhatja a sütik tárolását az eszközén, ha a böngésző beállításainál beállítja a „A sütik tiltása” funkciót.

 

A sütik a következő kategóriákba sorolhatóak:

  • A típus – Szükséges sütik: Ezek a sütik szükségesek a honlap megfelelő működéséhez. Ezen sütik nélkül az alábbiakban leírt személyre szabott funkciók nem biztosíthatóak.
  • B típus – Funkcionális sütik: Ezek a sütik lehetővé teszik a honlap kinézetének és kényelmes használatának folyamatos fejlesztését, és eltérő funkcionalitást biztosítanak. Információt nyújtanak például, hogy azonosíthassuk a bevásárlókosarat vagy az összehasonlításokat, amelyeket Ön elmentett a funkcionális sütikben.
  • C típusú – Teljesítménysütik: Ezek a sütik információt gyűjtenek arról, hogy ön hogyan használja a weblapot. A teljesítménysütik segítségével azonosítjuk a legnépszerűbb online-tartalmakat. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy olyan tartalommal lássuk el weblapunkat, amely kielégíti az Ön igényeit, és fejleszti a felhasználói élményt. A sütik által gyűjtött információk egy része nem személyes jellegű, néhány azonban igen.

 

3. ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz az érintetten kívül a jelen tájékoztatónk I.1. pontjában megnevezett Adatfeldolgozók férhetnek hozzá. Személyes adatokat hatóság vagy bíróság részére az Adatkezelő kiadhatja pl. jogi eljárásokban, bírósági, hatósági megkeresésre, vagy bűnüldöző szerv kérésére, vagy ha az Adatkezelő úgy látja, hogy ez szükséges valamely jogszerűtlen esemény, tevékenység kivizsgálásához, megelőzéséhez vagy azzal kapcsolatos egyéb intézkedéshez, vagy ha azt egyébként jogszabály előírja az Adatkezelő számára.

 

4. ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett a jelen tájékoztatónk alapján kezelt személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogait az Adatkezelőnek e-mail útján datenschutz@wago.com e-mail címre küldött kérelemmel gyakorolhatja. Az érintetett az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban a GDPR 15-21. cikkei alapján megilleti az érintettről kezelt személyes adatokkal kapcsolatos hozzáférésjoga, azaz jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben a személyes adatainak kezelése folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az Önnel kapcsolatos adatkezelésről, ide értve az Önnel kapcsolatban kezelt személyes adatok kategóriáit is. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön mint érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Érintett a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Ebben az esetben a Adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, feltéve, hogy a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. Az érintettre vonatkozó személyes adat törlését végre kell hajtani akkor is, ha Ön, mint érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs a Adatkezelő vagy harmadik személy részéről fennálló, elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. A személyes adatokat az Adatkezelő köteles törölni akkor is, ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték, vagy a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Korlátozni kell az adatkezelést abban az esetben is, amennyiben az adatkezelés jogellenes, és Ön, mint érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá abban az esetben is, amennyiben az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Szintén korlátozni kell az adatkezelést, ha az Ön mint érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez utóbbi esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a az Ön, mint érintett jogos indokaival szemben. Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából történő kezelése ellen. Ön, mint érintett a nem várt halála esetére az életében megillető jogait a halálát követő öt éven belül az Ön által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Amennyiben Ön élete során nem tesz a fentieknek megfelelő jognyilatkozatot, úgy a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a helyesbítéshez való jogát, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás jogát érvényesíteni, valamint – ha az adatkezelés már az Ön életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az Ön halálával megszűnt – úgy jogosult közeli hozzátartozója az adatok törléséhez vagy az adatkezelés korlátozásához való jogát érvényesíteni az Ön halálát követő öt éven belül. Az Ön jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja. Az érintett jogait halála esetén az érintett helyett érvényesítő személy az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát – és az előző bekezdés szerinti esetben közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolja.

5. JOGORVOSLAT

Az adatkezeléssel kapcsolatosan a jelen tájékoztatónk I.5. pontjában foglalt jogait írásbeli kérelem útján gyakorolhatja az Adatkezelő részére postai úton a székhely címére vagy elektronikusan a datenschutz@wago.com e-mail címre küldött levélben. Amennyiben az Adatkezelő az írásbeli tájékoztatási kérelem benyújtásától számított 1 hónapon napon belül írásban nem adja meg a tájékoztatást az érintett részére, valamint, ha személyes adatok törlésére, korlátozására, helyesbítésére 1 hónapon napon belül nem kerül sor, továbbá amennyiben az Adatkezelő az érintett helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti és 1 hónapon belül írásban nem közli az elutasítás indokait, Ön mint érintett jogosult jogorvoslattal élni. Továbbá amennyiben az Adatkezelő kérelem tárgyában meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – az Info tv. 23. §-a alapján bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: NAIH) lehet élni. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Weboldal címe: http://www.naih.hu, E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu A NAIH panasszal kapcsolatos határozatával szemben az érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga. Az érintett az Adatkezelővel szemben közvetlenül bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő a részére átadott személyes adatokat a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. Az ügyben az érintett választása szerint a lakóhely vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék jár el. A jelen tájékoztatónk I. részében nem szabályozott kérdések tekintetében az adatkezelésre a vonatkozó jogszabályok, különösen a GDPR és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info.tv.) foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő a GDPR 32-34. cikkei szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az érintett adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, illetve meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek a GDPR, az Infotv. valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

II. Cookie (süti) tájékoztató

1. Mi a cookie (süti)?

A cookie-k („sütik”) – a továbbiakban: süti vagy sütik – kis méretű adatcsomagok, amelyeket az Ön böngészője ment el, amikor a weboldalakat, köztük a www.controlblog.hu honlapot – a továbbiakban: honlap – látogatja.

A sütiket a weboldalak általában a felhasználói élmény javítására használják oly módon, hogy a weboldal vagy kizárólag a látogatás idejére (“Munkamenet” sütik, amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek) vagy ismételt látogatások során (“Tartós” sütik) „megjegyzi” a felhasználót.

A jelen Cookie (süti) tájékoztató azt ismerteti, hogy a www.controlblog.hu honlapon milyen sütiket használunk, és Önnek, mint a honlap felhasználójának milyen lehetőségei vannak a sütik beállításával kapcsoltosan. Tájékoztatjuk, hogy a cookie-kat nem használjuk az Ön személyének közvetlen azonosítására alkalmas információk tárolására. Ugyanakkor tájékoztatjuk, hogy az olyan adatok, mint pl. az IP/MAC-címek személyes adatoknak minősülnek. Amennyiben személyes adatoknak minősülő adatokat kezelünk, ezt az Adatvédelmi tájékoztatónkkal (lásd I. rész) összhangban tesszük. Lehetnek olyan esetek, amikor haramdik fél cookie-ját használjuk. Kérjük, hogy harmadik fél sütijei tekintetében a harmadik félnél tájékozódjanak az adatkezeléssel kapcsolatban, ugyanis a harmadik fél adatkezelésére nincsen ráhatásunk.

 

2. Süti elfogadása és törlése

Tájékoztatjuk, hogy Ön a honlapunk első alkalommal történő